tystnadsplikt

Alla legitimerad psykoterapeuter har tystnadsplikt. Alla inom hälso- och sjukvården, både inom offentlig och privat verksamhet, är skyldiga enligt lag att iaktta tystnadsplikt. Uppgifter om personliga förhållanden är skyddade av sekretess och får inte lämnas ut till någon annan.

 

Det här gäller även till andra myndigheter med undantag för rapporteringsskyldighet till socialtjänsten om misstanke finns om barn som far illa. Det finns ytterligare en begränsning i tystnadsplikten för psykoterapeuter och det är om klienten berättar om något brott som riskerar ett straffvärde på två år eller mer.