Relationssvårigheter

Relationssvårigheter

Hur vi fungerar i relationer lär vi oss väldigt tidigt i livet. När det gäller relationssvårigheter så blir det alltid aktuellt att titta närmare på hur du en gång lärde dig att relatera, det vill säga hur din hårddisk ser ut? Vi lär oss modeller för hur vi ska relatera så kallade inre arbetsmodeller utifrån det tidiga samspel som vi har med våra föräldrar. Modellerna fungerar som inre scheman som senare användas av barnet för relaterande till andra än föräldern. Självklart påverkas vi senare även av andra personer men de första relationerna är viktigast för de lägger grunder för vårt sätt att relatera. Tre principer samverkar och styr samspelt såsom: ömsesidig känslomässig reglering, avbrott och reparation och känslomässigt laddade ögonblick. (Beebe & Lachmann, 2002, s.143). Spädbarnet och den närmaste vårdaren utvecklar en anknytningsrelation som leder till skapandet av inre arbetsmodeller oberoende av anknytningens kvalitet (se rubriken trauma för att läsa mer om anknytning) Relationen formar sedan hur individen under återstoden av livet förhåller sig till närhet, beskydd och omsorg kontra autonomi, utforskande och förmåga att lita på egen styrka (Wennerberg, 2010, s.15). Störningar i de här första relationerna kan få långtgående konsekvenser eftersom barnet (sedermera den vuxne) har med sig en defekt inre arbetsmodell som inte är så användbar och ger fel resultat när de använder sig av den.

 

Det är här psykoterapi har visat sig effektivt eftersom den kan ändra våra inre arbetsmodeller. Man kan säga att psykoterapi går ut på att få en ny inre arbetsmodell som är bättre anpassad till den situation som du lever i idag, en uppdatering av mjukvaran helt enkelt.